Λειτουργία Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων με άξονα την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως κλαδικός βιομηχανικός οργανισμός και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε για να αντιπροσωπεύσει ρητά την άποψη των μελών σε σχετικά ζητήματα. Μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, τα οποία αριθμούν σήμερα 65 εταιρείες ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη όλων των τάσεων της βιομηχανίας ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος μεριμνά για την προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο του σχεδιασμού της κατασκευής και συντήρησης υποδομών σχετικών με την ανακύκλωση μετάλλου καθώς επίσης μελετά της συνθήκες αγοράς στον τομέα αυτό. Στόχος επίσης είναι η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, διαλέξεων. προβολών, και η ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την δράση των μελών του. Τέλος, μεγάλη σημασία επιδίδεται στην ενεργή συμμετοχή του Συνδέσμου σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη καθώς και την αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων για την βελτίωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Επίσης ο Σύνδεσμος επιζητά την ενεργή συμμετοχή του στις συζητήσεις μεταξύ των Εναλλακτικών Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και του ΥΠΕΚΑ ώστε να εκφράζονται οι απόψεις των μελών του κατά την λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, την παρούσα χρονική περίοδο, κύριο μέλημα μας είναι η αποτροπή της αυθαίρετης και καταχρηστικής χρηματικής εισφοράς ύψους 45,00 ευρώ / τόνο πλέον Φ.Π.Α, την οποία και μας υποχρεώνει η Eco-elastika να καταβάλουμε στην εκάστοτε μονάδα αξιοποίησης και η οποία αφορά στο κόστος αξιοποίησης των παλαιών ελαστικών που προκύπτουν από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και φορτηγών. Ενεργούμε με κάθε νόμιμο τρόπο, με σκοπό την παύση της ενέργειας αυτής από πλευράς της Eco-elastika.

Επίσης, ο Σύνδεσμος ασχολείται με το θέμα της επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), καθώς το συγκεκριμένο Σύστημα που επιβλέπει την ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων αρνείται την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με εταιρείες του κλάδου μας, οι οποίες διαθέτουν άδειες επεξεργασίας Α.Η.Η.Ε.

Τέλος, σχετικά με τα μέλη του Συνδέσμου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από φύλο ή ιθαγένεια, που να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο με την επαγγελματική τους ιδιότητα επιμελητήριο, είναι κάτοχοι της άδειας ανακυκλωτή μεταλλικών απορριμμάτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που στερούνται μεν της άδειας ανακυκλωτή αλλά είναι μέλη του νομικού προσώπου, το οποίο την κατέχει, εδρεύουν και ασκούν νόμιμα την κύρια δραστηριότητά τους και είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων καθώς και για την διαδικασία εγγραφή σας μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα γραφεία του Συνδέσμου.