Μελέτης Σωτηρίου ΕΠΕ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τηλ. 210 5591185

Fax. 210 5591185

E-mail: msf.sotiriou.epe@gmail.com

Α.Μ. Υπουργείου: 668 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Α.Μ. Υπουργείου: 0115 (Επικίνδυνα Απόβλητα)