Νούλιας & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΕΔΑ ΙΚΕ 

1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλ. 24610 27853

Fax. 24610 95943

E-mail: noulias.scrap@yahoo.gr & desinio1@otenet.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 834 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Α.Μ. Υπουργείου: 0086 (Επικίνδυνα Απόβλητα)

«20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων (scrap) με την εφαρμογή μεθόδων ποιοτικού διαχωρισμού των εισερχόμενων αποβλήτων και διάθεσή τους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανάκτησης και παραγωγής δευτερογενών ανακυκλώσιμων υλών...

13 χρόνια Σύννομης και Ορθολογικής διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στα πλαίσια εφαρμογής της Ισχύουσας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας με την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησής μας...

7 χρόνια δραστηριοποίησης στη διαχείριση αποβλήτων καλωδίων με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών όπου μέσω Μηχανικής Επεξεργασίας των αποβλήτων επιτυγχάνεται ανακύκλωση και ανάκτηση δευτερογενών ανακυκλώσιμων υλών...

5 χρόνια Συνεργασία με τα Εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τη διαχείριση παντός είδους αποβλήτων ΗΗΕ συμβάλλοντας στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων για ανάκτηση και ανακύκλωση με σκοπό την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Ανθρώπινης Υγείας...

Και Τώρα συνεργασία με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ Α.Ε.) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)  μέσω της Απόσυρσης, Οριστικής Διαγραφής & Ανακύκλωσης των Αυτοκινήτων σας»