Χρ. Χαρδαλής & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 ΕΥΚΑΡΠΙΑ, 56429 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310681722

Fax. 2310681062

Web: www.pammetaliki.gr

E-mail: info@pammetaliki.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 133 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων και μετάλλων από το 1970 προσφέροντας πιστοποιημένες ποιοτικά υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική.

Με πλήρη επίγνωση και συνειδητοποίηση της ανάγκης για περιβαλλοντική προστασία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, οι εργασίες μας εκτελούνται στο πλαίσιο των Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών μας  υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας σήμερα περιλαμβάνουν την αποξήλωση εργοστασίων, την διαχείριση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και scrap, την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και την απορρύπανση αυτοκινήτων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΔΟΕ.