1η Διεθνής Έκθεση Verde - Tec: Χαιρετισμός Προέδρου ΠΣΑΜΑ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων ιδρύθηκε το 2008 ως κλαδικός βιομηχανικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων, με άξονα την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ΠΣΑΜΑ εκπροσωπεί και προασπίζεται τα συλλογικά συμφέροντα των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη συλλογή, το εμπόριο, την επεξεργασία και την ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων.

Στον ΠΣΑΜΑ είδαμε εξ αρχής με μεγάλο ενδιαφέρον τη διοργάνωση της έκθεσης “Verde.Tec” καθώς και του «Verde.Tec.Forum”, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό πυλώνα υποστήριξης της αγοράς που καλύπτει τομείς που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, αλλά και να συνδράμουν στις μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δίνοντας απαντήσεις μεταξύ άλλων σε καίρια ζητήματα του κλάδου μας.

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο υπό το πλαίσιο μιας «κυκλικής οικονομίας» ώστε να αντιμετωπιστούν συνδυαστικά και επομένως αποτελεσματικά οι περιβαλλοντικές και οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες, χαιρετίζουμε τη διορατική πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας νέας διεθνούς έκθεσης επικεντρωμένης στις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

H κυκλική οικονομία είναι έτοιμη να αφήσει τις παλιές πρακτικές και να φέρει καίριες λύσεις για τις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η μετατροπή των αποβλήτων σε νέους πόρους προσφέρει αφενός τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, από την άποψη της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, της μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση, αφετέρου παρέχει στις βιομηχανίες μια αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών. Αυτό συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, προωθώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης.

Τα συστήματα κυκλικής οικονομίας διατηρούν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ελαχιστοποιούν τα απόβλητα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Διατηρούν τους πόρους εντός της οικονομίας, όταν ένα προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά κατ’ επανάληψη και να δημιουργήσουν περαιτέρω αξία. Αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα δράσεων της κυκλικής οικονομίας αποτελεί φυσικά και η ανακύκλωση. Για την ακρίβεια, η κυκλική οικονομία είναι στο DNA της βιομηχανίας ανακύκλωσης. Μετατρέποντας τα απόβλητα σε πόρους οι ανακυκλωτές παίζουν τον καθοριστικό ρόλο του συνδετικού κρίκου που επανεισάγει τα ανακυκλωμένα υλικά στις αλυσίδες αξίας ξανά και ξανά.

Ωστόσο, αν και κατά γενική παραδοχή η ανακύκλωση αποτελεί το έναυσμα που «πυροδοτεί» την αειφόρο ανάπτυξη τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι όροι μετάβασης στην κυκλική οικονομία και να καθοριστούν οι προτεραιότητες στις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, ώστε περισσότερα απόβλητα να μετατρέπονται σε νέους πόρους. Είναι ανάγκη να αποσυνδέσουμε την ανάπτυξη από τη χρήση πρώτων υλών. Η αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρων καθίσταται αναγκαία τόσο για τις τωρινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές, αλλά απαιτείται να δοθούν κίνητρα για αύξηση της ζήτησης για ανακυκλωμένα υλικά. Η σωστή λειτουργία της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει κλείσιμο ενός πλήρους κύκλου κι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο δημιουργώντας μια αγορά προσανατολισμένη στην ανακύκλωση, με ισχυρά κίνητρα που να ευνοούν τη χρήση των ανακυκλωμένων υλικών καθιστώντας τα ανταγωνιστικά έναντι των πρωτογενών πρώτων υλών.

Περαιτέρω, είναι γεγονός ότι η έκθεση «Verde.Tec.» βρίσκει χρονικά τον κλάδο μας εν μέσω μιας σημαντικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού της διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτή σηματοδοτείται από τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α). Η υλοποίηση του εν λόγω μητρώου αποτελούσε για χρόνια πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας, καθώς παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην Πολιτεία να παρακολουθεί με αδιάβλητο τρόπο την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό προορισμό τους, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τη διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων αποβλήτων και την εξάλειψη εν τέλει της παραβατικότητας. Το Η.Μ.Α. θα συνεισφέρει αδιαμφισβήτητα στην πάταξη της παράνομης διακίνησης των ανακυκλώσιμων υλικών που πλήττει την ελληνική αγορά δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ταυτόχρονα με την εφαρμογή του θα ενισχυθούν σημαντικά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δημοσίου, ώστε να μην οδηγηθούμε σε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και σε συνθήκες που θα ευνοούν αντί να καταστέλλουν την παραοικονομία .

Εκφράζοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια για την διοργάνωση της «Verde.Tec.», εύχομαι στους διοργανωτές καλή επιτυχία στο έργο τους και στους συμμετέχοντες να αποκομίσουν σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη.