ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2022

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων αποτελεί τον σημαντικότερο κλαδικό φορέα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2008 και έκτοτε μέχρι σήμερα εκπροσωπεί επάξια τα μέλη του αλλά και προσπαθεί να συμβάλλει μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Τα μέλη του συνδέσμου μας είναι αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και συμβεβλημένες με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ εναλλακτικής διαχείρισης στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα μέλη του συνδέσμου μας διαχειρίζονται στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τους, οι οποίες υπάγονται επί το πλείστων τόσο στην ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών όσο και στην ομάδα 9η Μεταποιητικές & Συναφείς Δραστηριότητες με α/α 218, 219 & 220 της ΚΥΑ  ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και μεταλλικές συσκευασίες διακινώντας ποσοστό άνω του 70% των εν λόγω διαχειριζόμενων αποβλήτων προς τις βιομηχανίες τελικής επεξεργασίας (χυτήρια, χαλυβουργία κ.λ.π.).

Οι εταιρείες μέλη δραστηριοποιούνται κατά κλάδο διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής διαχείρισης:

   -   στην αποθήκευση, διαλογή, ταξινόμηση, απορρύπανση, αποσυναρμολόγηση και επεξεργασία  ΟΤΚΖ (Μονάδες Διαχείρισης),

-    στην αποθήκευση, διαλογή, ταξινόμηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, απορρύπανση, αποσυναρμολόγηση και επεξεργασία  ΑΗΗΕ,

-    στην αποθήκευση, διαλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία (τεμαχισμό- συμπίεση) μεταλλικών συσκευασιών,

-    στη αποθήκευση, διαλογή, ταξινόμηση και επεξεργασίας Σιδηρούχων και μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Μονάδες Διαχείρισης)

-    στην συλλογή και μεταφορά του συνόλου των ανωτέρω αποβλήτων,

-    στην συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών και

-    στη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων που υπάγονται στο πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης σε συνεργασίες με επαγγελματικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από την 01.12.2018 έως σήμερα, η εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, συνεργάζεται με τον ΠΣΑΜΑ ως τεχνικός σύμβουλος παρέχοντας τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη Διοίκηση και τα μέλη του, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του κλάδου.

Ο  ΠΣΑΜΑ ξεκίνησε εκ νέου,  μετά και το τέλος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, για την ενεργή συμμετοχή μας, τόσο στην επιτροπή διαβούλευσης για τα θέματα που αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων,  όσο και την σύσταση ομάδων εργασίας με το ΥΠΕΝ και τον ΕΟΑΝ για την διασφάλιση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Για να δείτε τον απολογισμό δράσεων του συνδέσμου το τελευταίο διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2022 πατήστε ΕΔΩ.