Νεα Ανακοίνωση Συνδέσμου

Ως αποτέλεσμα του γόνιμου εποικοδομητικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς  (ΕΟΑΝ και ΥΠΕΝ) στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, με σκοπό την βελτιστοποίηση των συνθηκών ορθής και σύννομης λειτουργίας των εταιρειών – μελών, το Διοικητικό Συμβούλιου (ΔΣ) και ο μόνιμος Τεχνικός Σύμβουλος, κατάφεραν να συμπεριληφθεί ο Σύνδεσμός με δ.τ. ΠΣΑΜΑ, σε έναν από τους δύο εκπροσώπους των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (βάσει του άρθρου 9 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α 23.07.2021).

Επιγραμματικά παραθέτουμε τα επιχειρήματα που είχαν τεθεί στους αρμοδίους:

a)      Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων αποτελεί τον σημαντικότερο κλαδικό φορέα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2008 και έκτοτε μέχρι σήμερα εκπροσωπεί επάξια τα μέλη του αλλά και προσπαθεί να συμβάλλει μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

b)      Τα μέλη του συνδέσμου μας είναι αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, κατά κύριο λόγο σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και μεταλλικών συσκευασιών, οι οποίες είναι συμβεβλημένες με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ εναλλακτικής διαχείρισης στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

c)       Τα μέλη του συνδέσμου μας διαχειρίζονται στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τους, οι οποίες υπάγονται επί το πλείστων τόσο στην ομάδα 4η Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών όσο και στην ομάδα 9η Μεταποιητικές & Συναφείς Δραστηριότητες με α/α 218, 219 & 220 της ΚΥΑ  ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ και μεταλλικές συσκευασίες διακινώντας ποσοστό άνω του 70% των εν λόγω διαχειριζόμενων αποβλήτων προς τις βιομηχανίες τελικής επεξεργασίας (χυτήρια, χαλυβουργία κ.λ.π.).

Επομένως, η ενεργή συμμετοχή μας στον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης είναι σημαντική και καθόσον καθημερινά αφουγκραζόμαστε, επιλύουμε, διευθετούμε πολλαπλά προβλήματα στο κομμάτι διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ.

Για να παρακολουθήσετε την πρόσφατη διετή δράση του ΠΣΑΜΑ, πατήσετε εδώ.