ΣΤΟΧΟΙ ΠΣΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

1. Ανάδειξη του Π.Σ.Α.Μ.Α. ως αξιόπιστο επαγγελματικό φορέα και σύμβουλο της Πολιτείας για την ορθή και σύννομη διαχείριση των αποβλήτων του φάσματος διαχείρισης των επιχειρήσεων μας.

2. Ανάδειξη του Π.Σ.Α.Μ.Α. ως εξωστρεφή οργανισμό με ουσιαστικές και καινοτόμες παρεμβάσεις στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

3. Ανάδειξη μέσω του Π.Σ.Α.Μ.Α τον σημαντικό ρόλο του κλάδου μας στην εθνική οικονομία καθώς και στην κυκλική οικονομία.

4. Εστίαση στα ουσιαστικά προβλήματα των Αδειοδότιμένων Εταιριών Διαχείρισης Μεταλλικού Απόβλητου και λειτουργώντας σαν μοχλός πίεσης προς τα Αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα την Απαίτηση της επίλυσής τους

5. Μύηση περισσότερων Αδειοδοτημένων Εταιριών του κλάδο μας με αποτέλεσμα η φωνή μας να γίνει ισχυρότερη και η εικόνα μας ευρύτερη

6. Οργάνωση πρωτοβουλιών διασύνδεσης και συνεργιών με σημαντικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

7. Παροχή χρήσιμων υπηρεσιών προς τα μέλη μας και δυνατότητες ένταξης νέων επιχειρήσεων στην συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του κλάδου μας.

8. Οργάνωση ημερίδων, συναντήσεων ανοιχτού διαλόγου κ.λ.π. τόσο για τα μέλη μας όσο και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του κλάδου μας.