Αρχιμήδης Νεονάκης Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ (ΕΞΟΔΟΣ Νο 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ), 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Τηλ. 2105595501

Fax. 2105595502

Α.Μ. Υπουργείου: 004 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Α.Μ. Υπουργείου: 0064 (Επικίνδυνα Απόβλητα)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 32100 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλ. 2262030930

Fax. 2262030857

Web: www.neonakismetals.gr

E-mail: neonakis@neonakismetals.gr


Όλα μπορούν να συνεχίσουν τον κύκλο ζωής, με παραγωγικές διαδικασίες που διασφαλίζουν απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Αυτό είναι το όραμα της ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. που κυριαρχεί στον κλάδο της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων & μη σιδηρούχων μετάλλων από το 1988.
Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία και επεξεργασία παντός είδους παλαιών μετάλλων καθώς και με την παραγωγή νέων προϊόντων (κράματα) προερχόμενων από την ανακύκλωση των παλαιών μετάλλων.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της είναι:

  • Η συγκέντρωση και διαλογή σιδηρούχων και μη μετάλλων (SCRAP) και η εμπορία αυτών, με εξαγωγικό προσανατολισμό σε όλο τον κόσμο, πάνω από το 80%.
  • Συλλογή και απορρύπανση Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής).
  • Η παραγωγή και διάθεση ΤΕΞΥ αλουμινίου (Τρίμμα Ελεύθερο Ξένων Υλών).
  • Η παραγωγή και διάθεση χελώνας αλουμινίου.
  • Η ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών.
  • Οι υπηρεσίες συλλογής και αποσυναρμολόγησης αχρηστευμέων ειδών.
  • Οι υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα.
  • Οι υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση.

Η εταιρεία λειτουργεί με πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή της ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. από το ελληνικό κράτος για να την απόσυρση του προηγούμενου νομίσματος - δραχμή. Μία κίνηση ορόσημο, που εκφράζει απόλυτα το μέγεθος της εταιρείας και τη γενικότερη συμβολή της στην οικονομία της χώρας.