Άμεκων ΑΕ

ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ - 25200

Τηλ. 2610 647571

Fax. 2610 647573

E-mail: info@amekon.gr

Α.Μ. Υπουργείου: 008 (Μη Επικίνδυνα Απόβλητα)

Α.Μ. Υπουργείου: 0062 (Επικίνδυνα Απόβλητα)